Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys

Kannanotto Espoon vuoden 2023 talousarvioon

Arvoisat Valtuuston neuvottelutoimikunnan ja Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenet 

Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistyksen kannanotto Espoon vuoden 2023
talousarvioon

Espoon väestömäärän voimakas kasvu jatkuu edelleen. Tämä edellyttää kaupungin
palvelutuotannon jatkuvaa lisäämistä ja kehittämistä. Espoon valtuusto on linjannut tavoitteeksi, että Espoon oppimistulokset ovat maan parhaita, ja että Espoo on Suomen paras kotouttaja.
Tällaisia tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa leikkaamalla opetuksesta.

Espoon talousarvioesityksessä todetaan, että työllisyys on kohentunut ja yritysten
tulosennusteet ovat parantuneet. Sen lisäksi kuntien verotulot ovat kasvaneet
huomattavasti. Espoossa tämä tarkoittaa noin 122 miljoonaa euroa arvioitua enemmän.
Tästä huolimatta Espoon kasvun ja oppimisen toimialan talousarvioesitykseen sisältyy
opetuksen resurssin leikkauksia.

Perusopetuksen osalta resurssileikkaus tarkoittaisi ryhmäkokojen kasvua jakotuntien
vähentyessä. Tämä on ristiriidassa Espoon valtuuston asettamien tavoitteiden kanssa
(parhaat oppimistulokset ja kotouttaminen), sillä suuri osa uusista espoolaisista ei puhu
äidinkielenään suomea tai ruotsia. Kuitenkin juuri maahanmuuttajataustaiset oppilaat
tarvitsevat erityistä huomiota hyvän koulupolun aloittamisessa. Lukuvuonna 2023–2024
käynnistyy erityisopetuksen kehittämishanke. Tämäkin hanke on vaarassa epäonnistua,
jos ryhmäkokoja kasvatetaan. Lisäksi elämme tällä hetkellä koronapandemian
toipumisvaihetta. Oppimisen ja hyvinvoinnin vajeen kiinni kurominen vaarantuu resurssien
pienentyessä.

Toisella asteella astui viime vuonna voimaan laajennettu oppivelvollisuus, maksuton toinen
aste sekä opetussuunnitelmauudistus. Karvin ja opetus- ja kulttuuriministeriön selvitysten
mukaan oppilaiden väliset erot osaamisessa, joita perusopetus ei kykene välttämättä
kuromaan umpeen, siirtyvät oppilaiden mukana toiselle asteelle. Suomen PISA-
tutkimuksen mukaan erityisesti heikkojen osaajien määrä on kasvanut. Heikoilla osaajilla
ei ole toiselle asteelle siirtymiseen tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Lukioiden jo valmiiksi
suuret, enimmillään jopa 40 opiskelijan ryhmät eivät varmaankaan edesauta näiden erojen
tasoittumista. Vuoden 2023 talousarviossa lukioiden ryhmäkokoja on kuitenkin tarkoitus
kasvattaa edelleen. Lisäksi lukiolaisia kurittavat myös koronaan liittyvät oppimisen vajeet.
Tämä yhtälö on kestämätön.

Koulutukseen on viime vuosina kasautunut lukuisia oppimistuloksia vaarantavia tekijöitä.
Eikö nyt olisi vihdoinkin aika panostaa opetukseen, varsinkin, kun talous on elpynyt ja
pandemian pahimmat vaiheet toivottavasti sivuutettu.

Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistyksen hallitus